1. ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠳᠥᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2015/11/17
       ︵1︶ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠥᠬᠦᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃        ︵2︶ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋᠂ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃        ︵3︶ ᠱᠥᠭᠯᠥ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃        ︵4︶ ᠭᠠᠷ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ‍ᠤᠤᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃        ︵5︶ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃         ︵6︶ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃         ︵7︶ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠮᠥᠡᠭᠬᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠠ᠃        ︵8︶ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠥᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃        ︵9︶ ᠪᠠᠶᠢᠡᠭᠭᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠡᠮ ᠲᠠᠩ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃        ︵10︶ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠥᠭᠡᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃        ︵11︶ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ