ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠳᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/7
       2000 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ 581.39 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠩᠭᠦᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ 399.53 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠲᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠣ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠤᠷᠣᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠣ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 7 ᠮᠣᠵᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠹᠦᠰᠢᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠡᡁᠧᠪᠸᠢ ᠮᠣᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠸᠧᠢᠢᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠠᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠸᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠭᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᡁᠧᠨᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠦᠢᠭᠤᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠤᠬᠰᠠᠶᠢᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠮᠣᠵᠢ  ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠲᠣᠩ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠶᠦᠠᠨᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠩᠬᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠩᠮᠸᠡᠭ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ᠂ ᠶᠦᠠᠨᠠᠠ ᠤ ᠸᠧᠠᠱᠠᠠ ᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ᠂ ᠰᠧᠴᠣᠸᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠠᠶᠣᠸᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ᠂ ᠭᠦᠢᠵᠸᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠵᠢᠶᠧ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠳ᠋ᠠᠹᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ᠂ ᠡᡁᠧᠨᠠᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠠᠶᠠᠩ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ᠂ ᠱᠠᠠᠳᠦ᠋ᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠽᠢᠪᠦ᠋ᠸᠧ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ