ᠤᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/1/7
        ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠪᠠᠯ 1982 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ 38.85% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ 1990 ᠤᠠ ᠳᠤ 42.93% ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 145.08 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ 1982 ᠤᠠ ᠳᠤ 35.91% ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 1990 ᠤᠠ ᠤ 39.67% ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ 4% ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠪᠠᠯ 1990 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ  ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ 72.24%᠂ 15.30%᠂ 12.46% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ 71.34%᠂ 15. 99%᠂ 12.67% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 71.89%᠂ 9.31%᠂ 18.80% ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ︾ ᠲᠠᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ 71.71%᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠤ 8.2%᠂ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠤ 20. 09% ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ 1982 ᠤᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ 1.66 ᠵᠠᠭᠤᠠ  ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ 1. 81 ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠦᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠣᠳᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠨᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠣᠬᠠᠠ ᠤ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠰᠢᠳᠠ ᠭᠦᠨᠵᠠᠬᠡᠶᠢᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠮᠠᠯᠴᠢᠣᠠ ᠶᠠᠬ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠡᠷᠠᠳᠣᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠭᠤᠳᠠᠭᠠᠷ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠶᠠᠬᠡᠪᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠭᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠣᠬᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ