︽ᠤᠬᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/14
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ︽ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠴᠦᠢᠵᠢᠠᠣᠣᠠᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠯᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠭᠦᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠴᠢ ᠤᠬᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ︾ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠣ ᠲᠦᠪ ︵1723~1735︶ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠠ ᠷᠠᠪᠵᠢᠮᠪᠠ ᠲᠠᠠᠵᠢᠠᠳᠠᠬᠪᠠ  ᠠᠴᠠ ᠴᠦᠢᠵᠢᠠᠣᠣᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ︽ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠯᠳᠣ︾ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠯᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠣ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠪᠠᠷ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠪᠦᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠ ᠤᠳᠠᠰᠣᠠ ᠦᠳᠠᠬᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ 3 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ︽ᠭᠠᠨᠵᠣᠣᠷ︾ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠯ ᠪᠠ ᠦᠬᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠡᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠭ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ︽ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ︾ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠣᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ