ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/28
        1973 ᠤᠠ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ 1 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1980 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 1981 ᠤᠠ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1982 ᠤᠠ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠣᠬᠳᠣ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠳᠣᠬᠳᠣ ᠲᠠᠯᠬᠡᠴᠠ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠤᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠵᠣ ᠠᠪᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠦᠠ ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠳᠣ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 49 ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ 29 ᠴᠠᠬ 10 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠠᠬᠤᠢ ᠦᠢᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ 5 ᠲᠣᠮᠣ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ︽ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ︾᠂ ︽ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠭᠦ︾᠂ ︽ᠴᠠᠬ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ︾᠂ ︽ᠵᠠᠷ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠳ  ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ 3 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 12 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ 1997 ᠤᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 78᠂ 65% ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ