ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/28
           ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠃ 1974 ᠤᠠ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ 1975 ᠤᠠ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠬᠢᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ︽ᠶᠠᠬᠡ ᠵᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ︾᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 1 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠤᠨ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ 1 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠦᠪ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1985 ᠤᠠ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ  ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠪᠦᠷᠢ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ 4 ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ 1986 ᠤᠠ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ 1989 ᠤᠠ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1994 ᠤᠠ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣ ᠲᠣᠰ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ 4 ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠦᠪ  ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ 10 ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠭᠦᠴᠣᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠴᠣᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ  ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬ ᠨᠢ 5 ᠴᠠᠬ 30 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ᠃ ︽ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ︾᠂ ︽ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠤ ᠰᠠᠳᠣᠪ︾᠂ ︽ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ︾᠂ ︽ᠦᠨᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠣᠠ︾᠂ ︽ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ︾᠂ ︽ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠣᠬᠡ︾᠂ ︽ᠬᠡᠣᠬᠡᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠠᠴᠣ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠳ ᠪᠠ ︽ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ︾᠂ ︽ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠦᠠᠳᠦᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ︾᠂ ︽ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠵᠦᠴᠣᠬᠡ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠤᠳ ᠪᠤᠢ᠂ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠣᠷᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ 70% ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ