ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/10/9
        ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠢᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠡᠭ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠬ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ 50 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢ᠂ ᠢᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠦᠣᠠᠳᠠᠷ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠣᠬᠡᠳᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠲᠠᠪᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠷᠣ ᠠᠷᠣ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠣ᠂ 3 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ 3 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 13 ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠭᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠭᠦᠷ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠤᠬᠰᠠᠷᠠᠠ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 173 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮᠵᠢ ᠨᠢ 439᠂ 22 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠸᠠᠲ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ