ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ 303 ᠨᠣᠮᠧᠷᠳᠣ ᠵᠠᠮ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/6/23
        ᠵᠢᠢ ᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠱᠣᠭᠤᠮ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠭᠠᠷᠣᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠯ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠣᠣ᠂ ᠺᠠᠶᠢᠯᠣ᠂ ᠴᠢᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠢᠠᠳᠦ᠋ᠩ᠂ ᠳ᠋ᠠᠪᠠᠠ᠂ ᠯᠢᠠᠰᠢ᠂ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠂ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 730 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠰᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠭᠦᠷᠭᠦ 570 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠦᠷᠭᠦ 50 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠭᠦᠷᠭᠦ 100 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠣᠴᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠮ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠨᠢᠬᠳᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ