ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/6
          ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠬᠡ ᠬᠡᠭᠦ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠢᠶᠦ᠋ᠷᠺ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠠᡁᠧ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠸᠣ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ 1767 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 289532 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 2626 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 2842 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1998 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 4 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 17 ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠱᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠯᠢᠠᡁᠧ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ 1942 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠮᠢ ᠼᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1953 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1958 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠱᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠨᠣᠮᠠᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠵᠦᠭ ᠬᠡᠯᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1040 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ᠂ ᠭᠤᠣ ᠰᠣᠪᠠᠬ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠠᠠ ᠭᠤᠯᠳᠣ ᠰᠦᠯᠵᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠪᠤ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠦᠰᠠᠠ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 7.4℃᠂ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 171.6 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 157 ᠡᠳᠣᠷ᠃ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠣ ᠲᠠᠳᠠᠵᠣ ᠤᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠰᠢᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠳ᠋ᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ᠂ ᠬᠤᠮᠠ ᠤᠯᠣᠰᠣ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠭᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠠᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ  ᠨᠢ 320078 ᠲᠣᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 128222 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰᠣ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠰᠠᠯᠪᠢᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠨᠣᠣᠰᠣ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠭᠦ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠠ ‍ᠣᠣᠢ᠂ ᠴᠦᠳᠠᠩ᠂ ᠱᠠᠬᠠᠢ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠩᠬᠡᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠨᠢ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠶᠠᠩᠵᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠰ ᠭᠤᠳᠣᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠪᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 35073 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ