ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠸᠣ ᠰᠢᠶᠠᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/6
          ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ  ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠢᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠢ ᠠᠯᠣᠰᠯᠠᠠ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ 4167 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 119734 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 4332 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 5567 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 2 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 3 ᠰᠣᠮᠣ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ 6 ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠯᠢᠠ ᠿᠦᠩ᠂ ᠰᠠᠠ ᠹᠧᠡᠭ᠂ ᠶᠦᠠ ᠡᡁᠦ᠋ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠴᠠ ᠡᠪᠳᠡᠭᠳᠠᠠ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠤᠰᠣ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠬᠤᠮᠠᠬ ᠰᠢᠩᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠭᠦᠳᠠᠯᠯᠠᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠤ ᠢᠳᠠᠰᠢᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠣ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ 1929 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1960 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 1964 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠳ᠋ᠧᠩᠺᠸᠣ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠰᠠᠷᠭᠦᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠣᠠᠳᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠬᠡᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1950 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 2046 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠦᠭᠦ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠬᠡᠩᠭᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠰᠣ ᠲᠠᠳᠠᠠ ᠤᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ 18 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2.25 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠦᠰᠠᠠ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠳᠣ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 7.4℃᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 148᠂ 6 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 130 ᠡᠳᠣᠷ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠦᠩ ᠰᠢᠮᠡᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠰᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠠᠭᠠᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ  ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ 76857 ᠲᠣᠠ᠃ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ᠂ ᠫᠢᠸᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠡᠮᠬᠡ ︵ᠬᠤᠸᠠ ᠯᠠᠢ ᠱᠢ︶ ᠲᠣᠰ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠠᠳᠣᠭᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 41324 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠣᠠᠳᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠣ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ᠂ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 25992 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠭᠠᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠲᠣᠰ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢᠳᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠳᠡᠭ᠃ 1958 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠰᠠᠠ ᠱᠸᠡᠭ ᠭᠦᠩ ︵ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠣᠯ ︶ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ 2᠂ 5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠢ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠣ  ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠠᠵᠸᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠦᠭᠦᠷᠬᠡ ᠮᠦᠠ᠃ 1961 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠤᠰᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠠ ᠱᠸᠡᠭ ᠭᠦᠩ ︵ᠪᠠᠶᠠᠠᠭᠤᠣᠯ︶ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 500 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠤᠰᠣᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠮ᠂ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠩᠬᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ