ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/6
       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ᠂ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ᠂ ᠭᠠᠨᠰᠣ  ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 733.84 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠲᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ 27.04 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 199351 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 44515 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 10692 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠨᠣᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠳᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠭᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠱᠠᠠ ᠭᠠᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠬᠢᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠪᠠ᠃ 1956 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠠ ᠦᠭᠴᠣ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1980 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃        ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠳᠣ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯᠳᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠭᠦᠨᠳᠠᠯᠢᠣᠠᠴᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠡᡁᠧ ᠯᠠᠠ ᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠠᠯᠠᠬ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠲᠠᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠤᠰᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠨᠢ 12.7 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ᠂ ᠠᠳᠣᠭᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠ ᠪᠤᠬ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡ ᠨᠢ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠣᠭᠠᠠ ᠤ 1/3 ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠬᠡᠭᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 5.61 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠴᠣ᠋ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 15 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠮᠣ᠂ ᠬᠤᠮᠠ ᠤᠯᠣᠰᠣ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠯᠣᠣᠪᠠᠩ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠰᠣ᠂ ᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠰᠣ᠂ ᠲᠣᠷᠤᠬ ᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠯᠢᠬ ᠭᠤᠶᠣᠣ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠬᠡ ᠡᠪᠠᠰᠣ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠡᠪᠠᠰᠣ᠂ ᠵᠠᠬᠡᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠴᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠲᠠᠯᠪᠡᠭ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ᠂ ᠮᠠᠩᠱᠢᠶᠣᠣ᠂ ᠲᠠᠮᠣᠷ᠂ ᠵᠠᠰ᠂ ᠬᠤᠮᠠᠬ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠩᠭᠢ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ᠂ ᠮᠠᠩᠱᠢᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠠ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ 1.55 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠠ᠂ 15 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠠ ︵ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ 3.88 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠠ︶ ᠪᠤᠯᠣᠠ 1 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠲᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠠ 50 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠡᠳ᠋ᠰᠢᠭᠦᠯᠭᠦ᠂ ᠨᠠᠬᠡᠮᠠᠯ᠂ ᠱᠦᠢᠨᠢ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠰᠢᠷᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 12.95 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ︵ᠲᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ︶᠃ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠲᠠᠰᠳᠣ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠦᠠ ᠴᠣ᠋ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠮᠠᠰᠢᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠣᠮ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 104 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ 5800 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠬ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠡᠭᠦᠣᠠᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠨᠣᠣᠯᠣᠷ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠴᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠨᠣᠣᠯᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠴᠡᠭ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠮᠦᠠ᠂ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠨᠣᠣᠯᠣᠷ ᠰᠠᠯᠭᠠᠠ ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 400 ᠲᠣᠠ᠂ ᠰᠠᠮᠨᠠᠠ ᠡᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 80 ᠲᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠭᠤᠶᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠍ᠯᠠᠯᠳᠣ ᠺᠦ᠋ᠮᠫᠡᠨᠢ ᠨᠢ 1000 ᠲᠣᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ 300 ᠲᠣᠠ ᠭᠤᠶᠣᠣᠳᠣ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ 100 ᠲᠣᠠ ᠪᠦᠬᠡᠷᠠᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯᠳᠣ ᠰᠢᠩᠬᠡᠠ ᠭᠤᠶᠣᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠶᠣᠣᠳᠣ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠨᠢ ︽ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠬᠤᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠢ︾ ᠂︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ ᠴᠠᠴᠡᠭ︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠂ ᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠡᠭ ᠯᠦᠸᠧ ᠠᠴᠠ ᠿᠣ᠋ ᠴᠢ ᠭᠸᠣ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠠ ᠲᠠᠩ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠣ ᠸᠧᠢ ᠭᠦᠷᠭᠦ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠵᠠᠮ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢᠳᠣ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠯᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠠᠠ ᠤᠷᠳᠣᠣᠠᠬᠠᠬᠴᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ