ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/6
       ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠠ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠨᠢ 114606 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ 25414 ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 5029 ᠭᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ 345 ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤᠨᠢ 1 ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ᠂ 7 ᠰᠣᠮᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠠᠶᠢᠭᠦ᠋ᠪ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠢᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ  ᠤᠨ ᠨᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣ ᠬᠡᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠩ ᠶᠧ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠠ ᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠠ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠰᠦᠢ ᠤᠯᠣᠰ᠂ ᠲᠠᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠨᠵᠸᠣ᠂ ᠰᠦᠵᠸᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠣ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠣ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠠ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠶᠣᠸᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠳᠣ ᠲᠦᠪ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠤᠠ ︵1731︶ ᠳᠤ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠱᠠᠠᠰᠢ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠵᠠᠬᠢᠷᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ᠂ ᠨᠢᠩᠰᠢᠶᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠪᠠ᠃ 1956 ᠤᠠ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠨᠠᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 1969~1979 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠨᠰᠣ ᠮᠣᠵᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠮᠣᠨᠠᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠬᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠮ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠠ ᠽᠦᠩ ᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠴᠠ 1200~1600 ᠮᠧᠲᠷ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠡᠯᠠᠰᠣᠠ ᠴᠦᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠪᠢ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠰᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠢᠯᠢᠶᠠᠠᠱᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠮᠣᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠ ᠡᠵᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠬ 300 ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠦᠰᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 8℃᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠨᠣᠳᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ 37 ᠮᠢᠯᠢᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠢᠷᠠᠭᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 130 ᠡᠳᠣᠷ᠃ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 1.2 ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠡᠴᠣᠰ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ 13.9 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ 11.60 ᠲᠦᠮᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ 3 ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠮᠣ᠋᠂ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠤᠭᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠰᠢᠰᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣᠠ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 6246 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠦᠭᠦᠯ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠭᠤᠶᠣᠣ᠂ ᠭᠤᠶᠣᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠣ᠋ ᠲᠣᠩ ᠤᠯᠠᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠮᠣᠷ᠂ ᠵᠠᠰ᠂ ᠪᠤᠯᠣᠷ᠂ ᠭᠦᠩᠬᠡᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠮᠠᠩᠭᠠᠠ᠂ ᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠨᠠᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ 20 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠪᠢᠰ ᠬᠢᠭᠦ᠂ ᠨᠣᠣᠰᠣ ᠰᠠᠮᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠮᠠᠰᠢᠠ ᠰᠠᠯᠪᠢᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠠᠵᠣ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ 8426 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ