ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7
       ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠬᠡᠵᠣ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠣᠠ  ᠠᠴᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠬᠡᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ︽ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠬᠡᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ᠂ 12 ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ︵ᠪᠤᠶᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ︶ ᠭᠠᠷᠭᠠᠠ᠂ 90 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠰᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ︽ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ︾ ᠪᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠲᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠴᠣ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢᠣᠠᠬᠡᠯ ᠬᠢᠭᠦ ᠪᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ  ᠪᠠᠨ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠤᠰᠠᠣᠠᠴᠣ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠨ᠎ᠠ︔ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠭᠤᠵᠣ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠤᠬᠳᠣᠯᠬᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠠᠮᠯᠠᠯ ᠤᠯᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣ ᠤᠬᠳᠣᠯᠬᠤ ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ᠎ᠠ︔ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠠ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠢ ᠡᠶᠠᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠰᠦᠢᠣᠠᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠬ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ