ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7
        ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ‍ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠯ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ᠂ ᠭᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠣᠯ ᠢ ᠡᠵᠠᠮᠳᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠡᠷᠣᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠣ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠦᠵᠠᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠰᠢᠣᠠᠬᠡᠠ ᠲᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ