ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7
       ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠳᠣᠴᠠ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠴᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠷᠬᠡᠠ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠠᠷ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠯᠵᠣ ᠮᠠᠳᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠡᠷᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠬ︔ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠣᠬᠳᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠶᠢᠳᠠ ᠪᠦᠭᠯᠠᠭᠦᠣ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠤᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠯ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠤᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ 1952 ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣ ᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠤᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠮᠠᠩᠭᠦ᠋ᠢ ᠳᠤ ᠡᠭ᠍ᠴᠠ ᠪᠤᠰᠬᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠭᠦᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠱᠣᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠴᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠣ ᠭᠠᠯ ᠤᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠴᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠴᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠪᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠣᠮᠠᠯ ᠰᠢᠭᠤᠢᠢᠳᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠷᠳᠠᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠣ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠠᠷ ᠢ ᠤᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠤᠳᠣ 600 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠯ ᠤᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠪᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠵᠣ ᠭᠠᠯ ᠲᠦᠢᠮᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ