ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7
       ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 58.9 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ 8.2 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠵᠣ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ 0.5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ 25.5 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ 24.7 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ  ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ 6.6 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠠᠵᠣ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠢ 7.7 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠯᠬᠠᠪᠴᠢ ᠤᠢ 43.7 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ 11.2 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠡᡁᠧᠺᠲ᠋ᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ