ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7
        ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠳᠤ ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠢ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠢ᠂ ᠬᠡᠳᠣ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠢ᠂ ᠬᠤᠪᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠦᠭᠦ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠣ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ 2000 ᠤᠠ ᠤ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠴᠠ 11.7 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠵᠢᠠ ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ