ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/7/7
         ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 1990 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠢᠶᠠᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠠ ᠲᠣᠰᠣ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠣ ᠨᠢ 365.5 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1995 ᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 95 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠲᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ 3.44 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠲᠣᠠ /ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲᠷ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠰᠣ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠣ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ