︽ᠭᠤᠣᠱᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠷ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ 1999 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠣᠸᠠᠠ ᠭᠤᠮᠪᠤᠵᠠᠪ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠠ ᠲᠢᠭᠯᠡᠵᠣ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠱᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠶᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠪᠦᠷ ᠭᠤᠣᠱᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠷᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ 1872 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ᠳᠤ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠪᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ︽ᠪᠦᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ︾ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠣ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠤᠣᠱᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠣ ᠵᠣᠷ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠣᠷ᠂ ᠲᠠᠩ ᠵᠣᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 575 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ  ᠳᠤ ︽ᠪᠦᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ︾ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ 250 ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ 325 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠣᠱᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠠᠳᠢᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ