︽ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠵᠠᠯᠰᠠᠩᠠᠣᠣᠠᠽᠠᠷ ᠠᠴᠠ 1936 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠣᠯ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠮᠨᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 82 ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠵᠣᠷᠰᠢᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 227 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠢ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠳᠤᠬ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠸᠠᠩᠲ᠋ᠣᠬᠮᠢᠣᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠣ 1986 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ