︽ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠠ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
       ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠣᠠᠪᠠᠵᠠᠪ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ 1935 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 3 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠣᠠᠪᠠᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠯ᠂ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰᠢᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠭᠦᠪᠠᠭᠦᠠ ᠲᠦᠷᠣᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠰᠢᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠭᠦᠪᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠤᠬ ᠤᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠭᠦ᠂ ᠭᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠢ ᠦᠵᠠᠭᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷᠬᠢ ᠮᠠᠳᠠᠭᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠦᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ