︽ᠱᠢᠷᠣᠠ ᠰᠣᠠᠳᠣᠷ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠣᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢ ᠯᠦᠩᠷᠢᠩ ᠲᠦᠪᠳᠠᠠᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 1952 ᠤᠠ  ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠣᠯ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠠᠯ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠠ ︽ᠵᠦᠷᠣ ᠭᠦᠯᠵᠠᠠ︾ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ 1992 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ 1993 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ︾ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠣᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ 1995 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠯᠰᠠᠩᠸᠠᠩᠪᠤ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ︽ᠳ᠋ᠠᠠᠽᠢᠠᠸᠠᠩᠵᠢᠯ᠂ ᠲᠦᠪᠳᠠᠠᠨᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠣᠷ︾ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠨᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ︽ᠱᠢᠷᠣᠠ ᠰᠣᠠᠳᠣᠷ︾ ᠪᠤᠯ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ  ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ