︽ᠡᠯᠢᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠡᠮᠴᠢ ᠷᠠᠪᠵᠣᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1963 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤᠠ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ  ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠯᠢᠬᠡᠠ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠵᠣ ᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠠ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠮ 10 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠢᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠷᠠᠪᠵᠣᠷ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠠᠳᠢᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ