︽ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠣ ᠵᠣᠷ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠡᠮᠴᠢ ᠤᠣ ᠰᠢ ᠴᠸᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1963 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠣ ᠵᠣᠷ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ 3 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠣ ᠵᠣᠷ ᠬᠡᠭᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠣᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠱᠠᠩ ᠬᠠᠠ ᠯᠦᠠ︾ ︵伤寒论︶ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 98 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠪᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠣ ᠵᠣᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭᠠᠳᠣ ᠵᠣᠷ ᠬᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠣᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠢ ᠽᠦᠩ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠶᠠᠠ︾ ︵医宗金︶ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ 139 ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ  ᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ 150 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠵᠣ ᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠪᠦᠭᠦᠠ  ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠳᠠᠠ ᠬᠡᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠮᠨᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠣ ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠮᠬᠡᠭ ᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠠ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ