︽ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠡᠮᠴᠢ ᠠᠯᠳᠠᠠᠰᠠᠩ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1977 ᠤᠠ  ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 22 ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠲᠠᠯᠢᠭᠦᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠷᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠰᠦᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠤᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠰᠠᠮᠰᠧ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠩ᠂ ᠰᠠ᠂ ᠤᠨᠠᠳᠠᠬ᠂ ᠰᠣᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠣᠷᠣᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠨᠣᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠬᠢᠳᠠᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ