︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠲᠤ 3 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ 1973 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠤᠷᠭᠤᠯᠵᠢᠠ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1976 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ︶ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 3 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ᠃ 1976 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 460 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ  ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣᠯᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ 1973 ᠤᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠲᠠᠭᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠠᠮᠳᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠦᠴᠣᠠ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤᠨᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ 300 ᠬᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ 10 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ ᠴᠠᠬ᠂ ᠠᠮᠳᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠢᠳᠠᠬᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ