︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠣᠠᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠠᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ 1977 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ  ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠭᠦᠠ ᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠽᠸ᠊ ᠰᠦᠷᠣᠩᠵᠠᠪ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠬᠡᠭᠦ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ︶ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 2004 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠭ᠍ᠴᠢᠳᠣ᠂ ᠰᠠᠴᠠᠠᠴᠢᠮᠡᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠢᠬ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠭᠦᠢ᠂ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ︽ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ︾ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠡᠰᠢᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ︽ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ︽ᠭᠦᠬᠡ ᠪᠸᠧᠳᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠠᠷᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠧᠷᠸᠠᠩᠸᠠ︾ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ︽ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠣᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠶᠠᠬᠡᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠭᠦᠢ ᠬᠤᠯᠢᠯᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ︽ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ︾ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠬ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠣᠠᠭᠦᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠰᠢᠭᠠᠷᠣ ᠶᠢ ᠬᠡᠬᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠨᠣᠯ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠰᠢᠬ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠬᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠠ ᠦᠭᠦᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠡᠮᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠭᠦᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠤᠯᠬᠤ — ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠤᠨᠣᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠪᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠦᠢ᠂ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠯᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ︽ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠠᠷᠬᠠᠬ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠮᠦᠠ ︽ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ︾ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠰᠣᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢ ᠴᠣᠯᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠭᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠭᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠬᠡᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠪᠦᠷ ᠭᠦᠠ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ