︽ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1974 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠦ ᠮᠢᠺᠷᠣᠪ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠢᠮᠣᠴᠢᠯᠠᠠ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ 5 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ 11 ᠵᠦᠢᠯ︔ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ 11 ᠵᠦᠢᠯ︔ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠦᠶᠠᠳᠣ ᠭᠦᠯᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ 10 ᠵᠦᠢᠯ︔ ᠲᠦᠷᠪᠠ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ 9 ᠵᠦᠢᠯ︔ ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠭᠤᠰᠢ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ 13 ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠣᠯ ᠪᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠣᠯᠳᠠ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠳᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ