︽ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠷᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1978 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ 15 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠡᠮᠨᠠᠵᠣ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠣᠪᠢᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠣᠯ ᠢ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠮᠨᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ︵ᠡᠮ ᠪᠠ ᠮᠠᠰᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ︶ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠦᠳᠠᠬᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ