︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
       ︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ︾   ︵ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ︶ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1980 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠲᠠᠭᠦᠭᠦ᠂ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠮᠳᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠭᠦᠴᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤᠨᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠨᠢ 4 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 153 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠵᠣ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠳᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠯ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠦᠭᠦᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ