︽ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠨᠣᠷᠣᠯᠬ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1980 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠠ ᠤ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠰᠣᠳᠠᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠳᠠᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠮᠦᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠢᠳᠢᠮᠯᠢᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠣᠭᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠣᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠲᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷᠵᠢᠭᠦ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠲᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠠ  ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠺᠧᠱᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ᠂ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ᠂ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠠᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠣᠯ ᠪᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ