︽ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1980 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 12 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠠᠬᠠᠯ︔ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︔ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︔ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠵᠦᠢ︔ ᠲᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︔ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠲᠠᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ︔ ᠲᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ︔ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨᠣᠰᠢ︔ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠤᠨᠣᠰᠢ︔ ᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ︔ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠷᠢᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ︔ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ︵ᠪᠷᠦ᠋ᠼᠧᠯ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ︶ ᠢ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠯᠣ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠣ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠢ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠢᠵᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠤᠳᠣ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ