︽ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠢ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠃ ᠴᠢ᠊·ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1982 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 1.5 ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠣᠷᠣᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠵᠣᠷᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠯᠠᠠᠽᠠ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠡᠨᠠᠣᠠᠬᠡᠭ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢᠷᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠭᠦᠰᠣᠨᠦᠭ᠂ ᠴᠠᠬ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠦᠰᠣᠨᠦᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠣᠮ ᠶᠣᠮ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ