︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠴᠢᠭ᠍ᠴᠢᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ 1983 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠨᠣᠮ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤᠨᠣᠯ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ  ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠦᠢ᠂ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠣᠯᠣ ᠰᠠᠪᠠ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠡᠰᠠᠷᠭᠦᠴᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠨᠢᠬᠡᠣᠠᠭᠦ ᠵᠦᠢ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠵᠣ 3 ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠠ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠢ ᠰᠣᠩᠭᠤᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠬᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠤᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ