︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠᠠ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠦᠪᠤᠷᠢ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠡᠣ ᠱᠣᠣ ᠰᠢᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1984 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠯ ᠬᠡᠭᠦ 3 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ 32 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ 1011 ᠵᠦᠢᠯ ᠴᠦᠯᠪᠠᠠ ᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠵᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠴᠦᠯᠪᠠᠠ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠᠠ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ