︽ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠶᠠᠰᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/19
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠤᠣ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1984 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠶᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠤᠷᠠᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠬ 26 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠶᠠᠰᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠶᠠᠰᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰ ᠭᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠣᠠ ᠢ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ