︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠷ᠊ ᠸᠠᠩᠴᠢᠠᠵᠠᠪ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ 1997 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ 49 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ︽ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠶᠠᠰᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ︾ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠶᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠲᠠᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠨᠣᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠮ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤᠨᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠶᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠨᠣᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠭᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠣᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠪᠬᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ