︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤᠨᠣᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠢᠵᠢᠯ ᠨᠠᠷᠠᠳᠠᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠢᠣᠠ ᠬᠤᠵᠢᠣᠠ 4 ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠠᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ 1984 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠠ᠊ ᠵᠢᠭᠮᠡᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ 1988 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠪ᠊ ᠵᠢᠭᠮᠡᠣᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠩᠭᠢ  ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠲᠢᠶᠧ ᠶᠢᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1991 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ᠂ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ 1997 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠤᠮᠪᠤ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 4 ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠠ᠂ ᠪᠦᠷ ᠯᠠ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠬᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠣᠠ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠮ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠴᠣᠯᠣ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠠ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠣᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤᠨᠣᠯ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠲᠠᠭᠦᠯᠳᠠᠷ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ