︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠯᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ 1984 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠣ ᠬᠡᠭᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 103 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠩ᠂ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠨᠳᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠵᠣ 5 ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠬᠡᠪ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ 11 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ 3 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠣ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠣ ᠬᠡᠭᠦ 2 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠠᠶᠣᠯᠭᠦᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠠᠮᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷ ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠭᠦᠨᠳᠣᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠬᠢᠯᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠯᠠᠠ ᠡᠮ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠦ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ