︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠣᠬᠡ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠠ᠊ ᠵᠢᠭᠮᠡᠣᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ 1985 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠣᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠯᠣᠪ 3 ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ 12 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠣᠶᠣᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ  ᠤᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠢᠪᠠ᠃ 13~16 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠳᠣᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ︽ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ︾᠂ ︽ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠢ ᠭᠦᠢᠳᠠᠠ  ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠨᠠᠭᠦ︾ ᠮᠠᠳᠣ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠤᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠠᠢ᠃ 17~20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠭᠦᠷᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠ ᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠦᠯᠣᠪ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠪᠳᠣᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠬᠡᠵᠣ 3 ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠠ ᠦᠵᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠷᠴᠢᠪᠳᠣᠷ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ 18 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠬᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠨᠣᠯ ᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠨᠢ ᠨᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠢᠵᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 1992 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 1997 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠳᠣᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ