︽ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠴ᠊·ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ 1992 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠴᠠᠠᠪᠠᠳᠣ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠠᠣᠠ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠢᠵᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤᠨᠣᠯ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠣᠷᠣᠬᠳᠠᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠣᠠ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ