︽ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠯᠣᠳᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ︽ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠤᠣᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠹᠠᠠ ᠨᠣᠷᠪᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ︽ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ︾ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ︽ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ︾ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠪᠤᠳᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠤᠰᠣ ᠲᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠳ ᠢᠯᠠᠷᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ 5 ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠄ ᠰᠦᠷ ᠬᠠᠷᠪᠠ ᠯᠣᠷᠦ᠋ᠢᠵᠠᠯᠪᠤ ᠶᠢᠨ ︽ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠠᠳᠣ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠬᠡ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠷᠣᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠤᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ︾︔ ᠳ᠋ᠧᠰᠠᠷᠠᠣᠠ ᠰᠠᠩᠵᠠᠶᠢᠵᠠᠮᠰᠣ ᠶᠢᠨ ︽ᠡᠮᠴᠢ ᠤᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠭᠦᠬᠡ ᠪᠸᠧᠳᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠤᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ︾︔ ᠯᠦᠩᠷᠢᠬᠳᠠᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ︽ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠠᠷᠣᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡᠰ ᠦᠵᠠᠰᠭᠦᠯᠠᠩᠳᠣ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠤᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ︾︔ ᠯᠣᠪᠰᠠᠩᠳᠠᠠᠽᠢᠠᠵᠠᠯᠰᠠᠠ ᠤ ︽ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠳᠣᠣᠠᠬᠠᠬᠴᠢ ᠵᠣᠯᠠ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠤᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ︾︔ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ︽ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠠᠳᠣ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠤᠪᠠᠳᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠳᠠ ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠡᠮᠠᠭᠦ ᠤᠷᠣᠰᠢᠪᠠᠢ︾ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ 1400 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠣᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠣᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ  ᠳᠤ ᠰᠢᠳᠣᠷᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠷᠬᠡᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ