︽ᠸᠠᠩ ᠶᠦᠩ ᠹᠥ᠋ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠤᠶᠠᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠢ 1985 ᠤᠠ ᠳᠤ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠪᠳᠠᠷ ᠢ 1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠸᠠᠩ ᠶᠦᠩ ᠹᠥ᠋ ︵1912~1992︶ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠰ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 60 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠬ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠮᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ 400 ᠬᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠴᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ 13 ᠪᠦᠯᠦᠭ 75 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ 100 ᠬᠢᠷᠢᠳᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠸᠠᠩ ᠶᠦᠩ ᠹᠥ᠋ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ