︽ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠢᠩᠬᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠯ ᠬᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠪᠠ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ 322 ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠰ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠦᠰᠦᠭ  ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠡᠮᠳᠣ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠦᠷᠣᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠦᠷᠰᠣ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠳᠠ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠡᠮ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ  ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠣ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ᠂ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨ‍‌ᠵᠬᠡᠴᠠ  ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠡᠵᠣ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠢᠵᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠦᠭᠴᠠᠢ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ