︽ᠪᠠᠢ ᠴᠢᠩ ᠶᠦᠠ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
       ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠰᠠᠴᠠᠠᠴᠢᠮᠡᠭ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠵᠣ 1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠢ ᠴᠢᠩ ᠶᠦᠠ ︵1912~1989︶ ᠪᠤᠯ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠣᠠ  ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠡᠮᠴᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 60 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠡᠮᠨᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠩ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠬ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ ᠴᠢᠩ ᠶᠦᠠ ᠤ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠵᠣ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ 120 ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ 5 ᠪᠦᠯᠦᠭ 14 ᠬᠡᠰᠡᠭ 70 ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠠ ᠲᠢᠭᠯᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ 1~3 ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠴᠣᠬᠤᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠰ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠴᠣᠬᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠪᠦᠭᠦᠯᠢ ᠴᠣᠬᠴᠠ  ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠩ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠣᠬᠢᠳᠠᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ