︽ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ·ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
         ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠠᠢ ᠴᠢᠩ ᠶᠦᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠢ ᠨᠢ 1987 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ᠂ ᠲᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 1100 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ᠂ 170 ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠩ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠤᠷᠣᠠ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ 30 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠢ ᠵᠠᠷᠣᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠲᠠᠪᠳᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠦᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠣ᠋ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠣᠠ ᠠᠴᠠ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ  ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠨᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠤᠨᠣᠯ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ᠂ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ᠂ ᠪᠠᠷᠳᠠᠩᠭᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠠ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠵᠣᠷᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠮ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠣ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ 1992 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠰᠦᠬᠡᠪᠢᠯᠢᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 80 ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ