︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠡᠮᠴᠢ ᠢᠣᠢ ᠴᠢᠩ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1986 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 279 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠡᠷᠳᠠᠮ᠂ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠬᠡᠭᠦ 3 ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ  ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠣᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ  ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠣᠫᠡ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠨᠠᠷ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ᠂ ᠲᠦᠪᠠᠣᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠠ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ  ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ