︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠦᠬᠡᠳᠠᠯᠬᠡᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1989 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ︵ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ︶ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠠᠬᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠠ ᠤ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠠᠮᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠬᠡᠭᠦ 5 ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠠᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠢᠮᠣ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠮᠠᠯ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠠᠯᠳᠠ ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠯᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠰᠣᠳᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ 4 ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠪᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤᠨᠢ ᠴᠢᠬᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠨᠣᠰᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠬᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠵᠦᠢ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠡᠮᠨᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠠᠮᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠮᠠᠰᠠ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ 66 ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠴᠢᠬᠢ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ