︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1990 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠷ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠷ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠪᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 140 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠰᠢ ᠤᠣᠭᠤᠰᠢ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ᠂ ᠬᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠣ᠂ ᠴᠠᠢ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠤᠰᠣ᠂ ᠰᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠬᠡᠵᠣ 11 ᠵᠦᠢᠯ  ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ