︽ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ︾
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2016/8/30
        ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠃ ᠪᠤᠣ ᠲᠠᠮᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ 1991 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠠᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠭᠦ ᠨᠣᠮ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠣᠷᠯᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ 440 ᠭᠠᠷᠣᠢ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠬᠢᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠣᠷᠯᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ 20 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠣ ᠦᠭᠦᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠢᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠠ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠡᠵᠣ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠰᠠᠳᠣᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠯᠵᠢᠯᠬᠡ ᠮᠠᠳᠣ ᠲᠠᠪᠤᠠ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠣ 7 ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯ  ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶᠠᠰᠣ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃  
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ